Gegevensbescherming en privacy statement

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ingesteld om de privacy van iedere EU-burger te beschermen. Een belangrijk doel van de AVG is om burgers beter in staat te stellen welke gegevens over hen worden verzameld en geeft hen de mogelijkheid daartegen bezwaar aan te tekenen.

élo zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar onlinediensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, geheel conform de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy statement.

Middels deze privacyverklaring informeert élo haar kandidaten en medewerkers, freelancers, opdrachtgevers en intermediairs over de persoonsgegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van de dienstverlening van élo. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op de aan élo activiteiten die onder een (andere) handelsnaam worden aangeboden.

Gegevens websitebezoekers

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onze Privacy statement. Als u besluit uw gegevens naar élo te zenden, dan geeft u élo daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de uitvoering van onze uitzenddienstverlening, waaronder: bemiddeling, uitzenden, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (6) om wet- en regelgeving na te kunnen komen. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
  • Pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs
  • Werkvergunning, VAR
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring
  • Referenties en getuigschriften
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Bewaartermijn

élo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Als werkgever bewaren wij uw gegevens zolang u bij ons in dienst bent. Daarna zijn wij wettelijk verplicht om een deel van uw gegevens tot 7 jaar nadat u bij ons uit dienst bent gegaan te bewaren. Gegevens worden jaarlijks opgeschoond.

Rechten op basis van de privacywetgeving

Kandidaten en medewerkers, freelancers, opdrachtgevers en intermediairs hebben het recht op inzage in de eigen gegevens.

Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen, hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken. Veel van de gegevens die élo van u heeft kunt u bekijken en aanpassen via het portal van élo.

Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als élo de gegevens nog nodig heeft). In dat geval zal élo motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

Recht om een klacht in te dienen

élo gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit te melden aan de Functionaris Gegevensbescherming van élo. Hij/zij kan uw tip of klacht beoordelen en eventueel verbeteringen aanbrengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

élo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Als persoonsgegevens (in opdracht van élo) door derden worden verwerkt, dan is daar altijd een overeenkomst mee afgesloten die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.

Herkomst van gegevens

Gegevens over de kandidaten en medewerkers verkrijgen wij van partners na uw akkoord of van uzelf. De partner verstrekt doorgaans uw contactgegevens zodat wij u kunnen benaderen voor aanvullende gegevens en het sluiten van een arbeidsovereenkomst. De partner zal toestemming vragen aan u voordat hij deze gegevens verstrekt.

Indien er tijdens of na het dienstverband gegevens uitgewisseld worden tussen uw opdrachtgever en élo, bijvoorbeeld over het functioneren of anderszins in het kader van een re- integratietraject of (dreigend)juridisch conflict, dan wordt er geen toestemming gevraagd. Deze uitwisseling geschiedt op basis van de gerechtvaardigde belangen van élo en de opdrachtgever.

Openbaarmaking van uw gegevens

Wij delen uw gegevens indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden. Het is mogelijk dat de eigendomsstructuur van élo wijzigt. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. U ontvangt daarvan een kennisgeving. Uw cv en gerelateerde gegevens worden naar potentiële werkgevers verstuurd, maar alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn. Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als élo.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming 

élo heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die benaderd kan worden voor opmerkingen, vragen en klachten. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via de mail leon@élowerkt.nlof per post, Arnhemseweg 261, 7333 NB Apeldoorn t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming.

Wijzigingen privacy beleid

élo kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van elowerkt.nl. Deze versie is opgesteld op 12 mei 2018.

Heb je een vraag?

Je kunt ons een email sturen of bellen op 085-3011742
Contact ons